Política de privacidade

Política revisada 23/09/2021

Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. certifica que: Club Raza Can de Palleiro situado en: Centro de Recursos Zooxenéticos – Pazo Fontefiz 32152 Coles – Ourense.

Dispón dos medios necesarios para cumprir coa normativa española en materia de protección de datos vixente, así como o Regulamento (UE) 2016/679 de Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016.

No caso de que o USUARIO tivese calquera dúbida acerca desta política de privacidade ou calquera comentario sobre novidades lexislativas pode dirixirse a candepalleiro@clubcandepalleiro.com

 

REsponsable da web

 • Identidade do responsable: Xosé Manuel Vales – Secretario do Club Can de Palleiro.
 • Correo electrónico: candepalleiro@clubcandepalleiro.com
 • Actividade: servizos para lograr a consolidación da raza Can de Palleiro.

De acordo co establecido pola Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD),  a esencia da LOPDGDD é adaptar o ordenamento español ao Regulamento europeo de Protección de Datos. A adaptación á mesma segue as seguintes cláusulas:

Protección de Datos recollidos

 • O envío dos seus datos de carácter persoal a través desta páxina web, con motivo de realizar unha solicitude de información supón o consentimento pola súa banda para a inclusión e tratamento dos seus datos nun ficheiro rexistrado por esta entidade ante a AGPD. Os datos obtidos serán utilizados para atender a solicitude realizada por vostede mesmo.
 • Os datos facilitados poderán ser utilizados ademais, para enviarlle información sobre os nosos servizos. Se non desexa recibir este tipo de información por parte da nosa entidade, non ten máis que comunicalo a Club raza can de palleiro en candepalleiro@clubcandepalleiro.com.
 • O estudo da utilización dos servizos por parte dos usuarios e visitantes.
 • Club raza can de palleiro, non cederá información a terceiros sen consentimento previo dos usuarios, excepto nos supostos regulados nos artigos 11 e 12 de a LOPD: Cando a cesión está autorizada nunha Lei; Cando se trate de datos recolleitos de fontes accesibles ao público; Cando a cesión que deba efectuarse teña por destinatario ao Defensor do Pobo, o Ministerio Fiscal ou os Xuíces ou Tribunais ou o Tribunal de Contas, no exercicio das funcións que ten atribuídas; Cando a cesión teña como destinatario a institucións autonómicas con funcións análogas ao Defensor do Pobo ou ao Tribunal de Contas; Se a comunicación efectúase previo procedemento de disociación.
 • O usuario ten dereito a:
 • Solicitude o acceso aos datos relativos ao interesado.
 • Solicitude su rectificación ou supresión.
 • Solicitar a súa cancelación.
 • Solicitar a limitación de su tratamiento.
 • Opoñerse o tratamento.
 • Solicitar a portabilidade dos datos.

Poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais, nos termos e nas condicións previstos na LOPD, dirixíndose por escrito a Club raza can de palleiro en candepalleiro@clubcandepalleiro.com

O feito de que non introduza os datos de carácter persoal que se lle piden obrigatoriamente no formulario de contacto poderá ter como consecuencia que Club raza can de palleiro non poida atender a súa solicitude.

Así mesmo, aceptando este aviso legal, recoñece que a información e os datos persoais que se recollen son exactos e verídicos.

Igualmente informámoslle que Club raza can de palleiro ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provintes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas. Todo isto, de acordo co que prevé o artigo 9 de a Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter persoal e o Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro de desenvolvemento da citada Lei.

Captura de información

FORMULARIO DE CONTACTO

clubcandepalleiro. com/contacto neste formulario recóllese información dos seguintes datos: Nome, Enderezo, Teléfono, Asunto e Mensaxe. Todos os datos recóllense para a xestión da petición de información por parte do usuario e en ningún caso se utilizan para outros fins.

FORMULARIO DE COMENTARIOS

clubcandepalleiro.com en cada noticia publicada hai un formulario de comentarios titulado “Deixa un comentario”, onde se ofrece ao usuario da web realizar os seus comentarios sobre o publicado, ese comentario será administrado polo responsable da web.

FORMULARIO DE COMPRA

clubcandepalleiro. com/finalizar-compra este formulario recolle información para tratar o pedido e poder enviar o produto comprado na web. Os datos recollidos son: Nome, apelidos, enderezo, código postal, localidade, provincia, teléfono, país, notas do pedido.

COOKIES

Cando o usuario se rexistra ou navega por esta web almacénanse “cookies”, o usuario pode consultar en calquera momento a política de cookies da web para ampliar a información sobre o uso de cookies e como desactivalas.

Club raza can de palleiro comprométese a tratar de maneira absolutamente confidencial os seus datos de carácter persoal e facelos servir só para as finalidades indicadas.

Aceptación e consentimento

O Usuario declara ser informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento dos mesmos por parte de Club raza can de palleiro na forma e para as finalidades indicadas no aviso legal.

Cambios na presente política de privacidade

Club raza can de palleiro resérvase o dereito para modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudencias.

SEDE OFICIAL

SEDE OPERATIVA