Termos e condicións

Condicións de contratación revisadas 19/01/2021

Invitámoste a coñecer toda a información necesaria respecto ás transaccións electrónicas que realices nesta web.

Club Can de Palleiro aposta pola transparencia e claridade nas transaccións comerciais que se realicen neste sitio web garantindo un espazo comprometido cos dereitos dos usuarios e clientes, por iso recomendámosche que antes de comprar calquera dos produtos que poñemos á túa disposición nesta web, leas as presentes condicións e os termos que se aplican na venda.

As presentes condicións de compravenda rexen a relación entre Club Can de Palleiro e os clientes do sitio clubcandepalleiro.com

Club Can de Palleiro resérvase o dereito a modificar ou cambiar as presentes condicións en calquera momento. Se as modificacións constitúen un cambio substancial nos termos, Club Can de Palleiro notificarao publicando un anuncio no noso sitio web.

Os produtos están dispoñibles só para as persoas xurídicas e as persoas que teñan máis de 18 anos.

Esta web cumpre coas seguintes regulacións:

Datos identificadores do responsable da web:

 • Denominación Social: Club Raza Can de Palleiro.
 • Nome Comercial: Club Raza Can de Palleiro.
 • Domicilio sede Oficial: Centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia, Pazo de Fontefiz – 32152 Coles (Ourense).
 • CIF: G36415958
 • E-mail contacto: candepalleiro@clubcandepalleiro.com
 • Dominio: clubcandepalleiro.com
 • Actividade Social: Asociación ou Club sen ánimo de lucro.
Logotipo Club Can de Palleiro

Características dos produtos ofertados

Dar coñecemento da Raza de Can “Can de Palleiro” e das actividades que fai o club para a divulgación de información.

clubcandepalleiro.com ofrece un pequeno número de produtos relacionados con obxectos para cans, que serían colares, correas… e obxectos como camisetas, paraugas…

REALIZAR UN PEDIDO

Como condición para realizar calquera pedido, o cliente debe contactar con Club Can de Palleiro e proporcionar a información correspondente requirida para a adquisición dos produtos dispoñibles nesta web.

A información para realizar o pedido que proporcione debe ser precisa, completa e actualizada en todo momento. O non facelo constitúe unha violación dos termos, que poden resultar na disolución da situación de compravenda con Club Can de Palleiro.

Desde o momento da aceptación, o cliente adquire a condición de Cliente de clubcandepalleiro.com.

Os pedidos deben realizarse seguindo os pasos que che irá marcando clubcandepalleiro.com onde poderás elixir o produto e a cantidade de aquilo que desexes comprar.

VALIDACIÓN DA COMPRA

Unha vez efectuada a compra e realizado o pedido, Club Can de Palleiro remitirache por email unha confirmación de pedido.

É o momento de comprobar que todo está correcto. Se non estás de acordo cos datos consignados en dita confirmación poderás solicitar a modificación dos mesmos ou a anulación do pedido.

A validación do pedido por parte do cliente supón expresamente o coñecemento e aceptación destas condicións particulares de compravenda.

Agás proba do contrario, os datos rexistrados polo Club Can de Palleiro constitúen a proba do conxunto de transaccións realizadas entre clubcandepalleiro.com e os seus clientes.

En caso de necesitar algunha modificación ou a anulación, a comunicación debe realizarse no prazo de 12 horas desde a confirmación do pedido, a través do correo electrónico: candepalleiro@clubcandepalleiro.com e sempre que o pedido non fora enviado.

PREZOS E FORMA DE PAGO

O cliente comprométese a abonar os produtos comprados a Club Raza Can de Palleiro nas formas de pago aceptadas por Club Raza Can de Palleiro e por calquera cantidade complementaria (incluídos os impostos e cargos por pagamentos atrasados, segundo o caso).

Os prezos aplicables a cada produto son os indicados na páxina web na data do pedido incluíndo, no seu caso, todos eles o IVA (Imposto sobre o Valor Engadido) para transaccións dentro do territorio español.

Non obstante, atendendo ao establecido na Lei 37/1992, de 28 de decembro, reguladora de dito imposto, a operación pode resultar exenta ou non suxeita en función do país de residencia do comprador e da condición na que actúa o mesmo (empresario/profesional ou particular). En consecuencia, nalgúns supostos o prezo final do pedido pode verse alterado respecto ao que figura exposto na páxina web.

Ao realizar o pagamento, Club Raza Can de Palleiro redireccionará á pasarela de pagamento do Club Raza Can de Palleiro.

Club Raza Can de Palleiro acepta esta formas de pagamento:

 1. Por tarxeta de crédito ou débito. Aceptamos tarxetas Visa, MasterCard… Pode realizar o pago de maneira inmediata a través da pasarela de pago seguro SSL do noso Banco. Se fose necesario realizar calquera devolución ou cancelación do pedido, o importe reembolsarase a través da mesma tarxeta de pagamento. Os datos tanto persoais como bancarios serán protexidos con todas as medidas de seguridade establecidas pola Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD) con total confidencialidade.
 2. PayPal. A través de PayPal autorizarase o pagamento do pedido, pero non se retirará ningún diñeiro ata que PayPal verifique que é correcto. Para iso, será imprescindible contar con conta de PayPal.

VALIDEZ DOS PREZOS E OFERTAS

Os produtos ofertados na web, e os prezos destes, estarán dispoñibles para a súa compra mentres se encontren no catálogo de produtos visualizados por medio da páxina web. Rógase aos clientes que accedan a versións actualizadas da páxina web para evitar erros nos prezos.

En todo caso, os pedidos en tramitación manterán as súas condicións durante 7 días desde o momento da súa formalización.

ENVÍOS E TRANSPORTE

O transporte do produto realizarase manualmente, de forma que por cada venda realizada alguén encargado en Club Raza Can de Palleiro enviará o paquete á persoa que comprou e pagará o importe do transporte, de forma que cargará no pagamento do produto o importe do transporte.

Os prazos de entrega será comunicados ao comprador en cada caso.

SISTEMA COMÚN DO IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO DA UNIÓN EUROPEA

Atendendo ao establecido na Lei 37/1992, de 28 de decembro, reguladora de dito imposto e a Directiva Europea 2008/8/CE, a operación pode resultar exenta ou non suxeita ao mesmo en función do país de residencia do comprador e da condición na que actúa o mesmo (empresario/profesional ou particular). En consecuencia, nalgúns supostos o prezo final do pedido pode verse alterado respecto ao que figura exposto na páxina web.

O prezo dos produtos comercializados por Club Raza Can de Palleiro inclúe o IVA español. Porén, o prezo final do teu pedido pode variar dependendo do tipo impositivo de IVA que se aplique ao pedido. Para os pedidos con destino a outros países da Unión Europea, o IVA español será deducido e aplicarase o tipo impositivo de IVA correspondente ao país de destino. O prezo final aparecerá durante a confirmación do teu pedido e reflectirá o tipo impositivo de IVA correspondente ao país de destino dos produtos.

Os prezos dos Servizos poden cambiar en calquera momento a discreción única e exclusiva de Club Raza Can de Palleiro. Os Servizos non brindan protección de prezos ou reembolsos no caso de redución de prezos ou ofertas promocionais.

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓNS

Só se aceptarán cancelacións e/ou devolucións nos seguintes termos.

 • Cancelación: O cliente poderá cancelar o seu pedido e solicitar o reembolso íntegro do importe se este aínda non foi enviado. Para iso, deberá poñerse en contacto con nós o antes posible desde o formulario de contacto ou mándanos un email a candepalleiro@clubcandepalleiro.com e facilitarnos os seus datos e número de pedido.
 • Devolución: Os nosos procesos de selección de produtos frescos, preparación e embalaxe son moi estritos e garantimos que son enviados sen defectos. Verifique coidadosamente que os precintos que cerran o seu paquete non foran modificados ou danados.
  • Se o pedido chega defectuoso poderase pedir unha devolución a: candepalleiro@clubcandepalleiro.com xustificando as pezas en mal estado, así como unha fotografía das mesmas.
  • Deberá indicar no albará de entrega o motivo da devolución neste extremo.
 • Só se aceptarán devolucións de pedidos con evidencia de ter sido danados no transporte e calquera queixa deberá realizarse no mesmo momento da recepción do pedido.

Como devolver produtos nos casos aceptados:

Para devolver un produto nos casos previstos e aceptados por esta política de desistencia, deben seguirse as seguintes instrucións:

Non se aceptarán devolucións a portes debidos.

Debe ter notificado a Club Raza Can de Palleiro o desexo de desistir e ter obtido a autorización correspondente antes de realizar o envío.

Debe descargar e completar o formulario de desistencia que aparece a continuación e envialo xunto ao paquete.

Debe introducir o(s) produto(s) nun paquete debidamente embalado. A dirección de devolución é: Centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia, Pazo de Fontefiz – 32152 Coles (Ourense).

Debe levar o paquete (co impreso adxunto de desistencia) a unha Oficina de Correos ou a unha empresa de mensaxaría e solicite o comprobante do envío. Deberá conservar o xustificante ata que reciba o reembolso solicitado.

É responsabilidade do cliente conservar todos os acuses de recibo e remitir o paquete por correo certificado ou por calquera outro medio que permita acreditar a súa data de envío.

Os gastos de devolución serán por conta do cliente. As devolucións dos importes realizaranse nun prazo de 14 (catorce) días naturais seguintes á data na que recibamos o(s) produto(s) devolto(s) na dirección especificada.

Club Raza Can de Palleiro procederá ao reembolso na forma de pago que o cliente empregara ao realizar o pedido, e dito reembolso encontrarase suxeito ao dereito de Club Raza Can de Palleiro a reter cantidades polos produtos devoltos que presenten danos. Reembolsarémoslle o importe abonado polo(s) produto(s) devolto(s) menos os gastos de envío (se procede).

MODELO DE FORMULARIO DE RECLAMACIÓN OU DESISTENCIA

O cliente/comprador poderá notificar a reclamación ou a desistencia, ben a través do correo electrónico a: candepalleiro@clubcandepalleiro.com ou ben por correo postal no enderezo indicado no formulario de desistencia.

Copia e pega este formulario, complétao e envíao por correo electrónico ou postal. 

-E-mail: candepalleiro@clubcandepalleiro.com
-O produto:
-Adquirido o día:
-Nome do usuario:
-Domicilio do usuario:
-Firma do usuario (só se se presenta en papel):
-Data:
-Motivo da reclamación:

NORMATIVA EUROPEA DE CONSUMO

Informamos que a Comisión Europea creou a primeira plataforma europea para a resolución de conflitos no comercio “online” amparado na última lei do consumidor. Neste sentido, como responsables dunha plataforma de venda online, temos o deber de informar aos nosos clientes sobre a existencia dunha plataforma online de resolución alternativa de conflitos.

Para recorrer á plataforma de resolución de conflitos, o cliente debe utilizar a seguinte ligazón: http://ec.europa.eu/odr

SERVIZO POSVENDA

Dispoñemos dun servizo de posvenda para solucionar calquera problema cos nosos produtos ou envíos a través do cal se ofrece a atención máis rápida e eficaz aos nosos clientes.

Para contactar con nós ou expoñernos calquera dúbida, cuestión ou reclamación pode utilizar o seguinte mail: candepalleiro@clubcandepalleiro.com

CONFIDENCIALIDADE

Ten carácter confidencial toda a información e documentación utilizada durante a contratación, desenvolvemento e execución dos servizos que regulan as relacións entre Club Raza Can de Palleiro e o Cliente.

Toda información recibida por parte do cliente xa sexan imaxes, correos, textos, datos de acceso como clientes e contrasinais, tratarase de modo confidencial, estando totalmente prohibida a cesión a terceiros.

Non se entenderá información confidencial aquela que sexa divulgada por acordo entre as Partes, aquela que se converta en pública por igual motivo ou aquela que teña que ser revelada de acordo coas leis ou cunha resolución xudicial da autoridade competente e aquela que sexa obtida por un terceiro no que se encontre baixo a obriga de confidencialidade algunha. Ambas partes obríganse a cumprir o deber de confidencialidade de maneira indefinida.

Máis información sobre privacidade: consultar a nosa política de privacidade.

Política de Protección de Datos: Para obter información completa sobre os teus dereitos e a política de protección de datos que aplicamos nesta web e a todos os nosos servizos, recomendamos visitar a Política de Privacidade e a Política de cookies.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE

Club Raza Can de Palleiro resérvase a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida na web, da configuración e presentación desta, das condicións de acceso, condicións de contratación, etc. Polo que o cliente deberá acceder a versións actualizadas da páxina.

O usuario/cliente é o único responsable de manter a confidencialidade e seguridade da páxina web e para todas as actividades que ocorran na páxina web unha vez entregada por parte de Club Raza Can de Palleiro. O cliente comprométese a notificar inmediatamente a Club Raza Can de Palleiro de calquera violación da seguridade do portal.

Club Raza Can de Palleiro non será responsable de ningunha perda derivada do uso indebido ou non autorizado da súa páxina web.

O cliente comprométese a manter indemne a Club Raza Can de Palleiro das reclamacións, perdas, gastos, danos e costos (incluíndo danos directos, incidentais, consecuentes, punitivos, exemplares e indirectos), e os honorarios razoables de avogados como resultado de calquera incumprimento por parte do cliente/comprador destas condicións, sexa ou non considerado como material ou inmaterial; o uso indebido dos Servizos pola súa parte ou calquera persoa que actúe no teu nome ou utilice a súa conta en Club Raza Can de Palleiro ou por calquera violación material ou inmaterial de calquera dereito, título ou intereses de terceiros.

A nosa única responsabilidade será subministrar o produto nos termos e condicións expresados na presente política de contratación.

Club Raza Can de Palleiro non responderá de ningunha consecuencia, dano ou prexuízo que puideran derivarse do uso indebido dos produtos subministrados.

IDIOMA

O idioma no que se perfeccionará o contrato entre Club Raza Can de Palleiro e o Cliente é o castelán/galego indistintamente.

XURISDICIÓN E LEIS APLICABLES

Club Raza Can de Palleiro e O CLIENTE rexeranse para dirimir calquera controversia que puidera derivarse do acceso ou uso desta páxina Web pola lexislación española, e sométense aos Xulgados e Tribunais da cidade da Coruña.

SEDE OFICIAL

SEDE OPERATIVA