Aviso Legal

Termos de uso - Política revisada 20/12/2020

Datos identificativos do responsable da web:

 • Denominación Social: Club Raza Can de Palleiro.
 • Nome Comercial: Club Raza Can de Palleiro.
 • Domicilio sede Oficial: Centro de Recursos Zoonexéticos de Galicia, Pazo de Fontefiz – 32152 Coles (Ourense).
 • CIF: G36415958
 • E-mail contacto: candepalleiro@clubcandepalleiro.com
 • Dominio: clubcandepalleiro. com
 • Actividade Social: Asociación ou Club sen ánimo de lucro.

clubcandepalleiro.com poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

Logotipo Club Can de Palleiro

Finalidade da páxina web

Dar coñecemento da Raza de Can “Can de Palleiro” e das actividades que fai o club para a divulgación de información.

O acceso e/ou uso deste sitio web atribúe a condición de USUARIO, que acepta devandito acceso e/ou uso, os presentes termos de uso, con todo, polo mero uso da páxina web non significa o inicio dunha relación laboral/comercial algunha.

O responsable da páxina web resérvase o dereito de modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obrigación de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas informacións, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web.

USUARIOS

clubcandepalleiro. com proporciona acceso a artigos, informacións, documentos de xestión de adopcións… que son propiedade do Club. O USUARIO asume a responsabilidade do uso deste contido.

O USUARIO comprométese a facer un adecuado uso dos contidos que se ofrecen na web, non poderá empregalos para:

 • incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública.
 • difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófoba, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentando contra os dereitos humanos.
 • provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de clubcandepalleiro.com, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados.
 • tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes.

O responsable web resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto a a dignidade das persoas, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación.

En calquera caso, o responsable non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través do blogue ou outras ferramentas de participación que poidan crearse, conforme ao previsto na normativa de aplicación. Así como, o responsable exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web, sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O sitio web, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos son propiedade do prestador ou no seu caso dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes.

Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso da autorización escrita previa por parte do prestador. Calquera uso non autorizado previamente por parte do prestador será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de  clubcandepalleiro.com. Poderá visualizar os elementos da web e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado.

O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado nas páxinas de  clubcandepalleiro.com.

O responsable autoriza a reprodución total ou parcial dos textos e contidos proporcionados polo portal, sempre que concorran todas e cada unha das seguintes condicións:

 1. Mantéñase a integridade dos contidos, documentos ou gráficos.
 2. Cítese expresamente a  clubcandepalleiro.com como fonte e orixe daqueles.
 3. O propósito e a finalidade de tal uso sexa compatible cos fins da Web e/ou a actividade de clubcandepalleiro.com.
 4. Non se pretenda un uso comercial, quedando expresamente prohibidas a súa distribución, comunicación pública, transformación ou descompilación.

Calquera outro uso haberá de ser comunicado e autorizado polo responsable, previa e expresamente.

POLÍTICAS DE LIGAZÓNS

clubcandepalleiro.com proporciona información e facilita o acceso, en ocasións, a outras páxinas webs que considera que puidesen ser do seu interese. O obxectivo das devanditas ligazóns é unicamente facilitarlle a procura de recursos webs, ferramentas… que lle poidan interesar a través de Internet. Con todo, ditas páxinas non lle pertencen, nin fai unha revisión dos seus contidos e, por iso, non pode facerse responsable dos mesmos, nin do funcionamento da páxina enlazada ou de posibles danos que se puidesen derivar do acceso ou uso da mesma.

As persoas ou entidades que pretendan realizar ou que realicen unha ligazón desde unha web doutro portal ou sitio web a clubcandepalleiro. com deberá someterse ás seguintes condicións:

 • O establecemento da ligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre clubcandepalleiro.com e o propietario da páxina web na que se estableza, nin a aceptación e aprobación por parte do mesmo dos seus contidos ou servizos.
 • Non se declarará nin se dará a entender que o responsable autorizou expresamente a ligazón nin que supervisou ou asumiu de calquera forma os servizos ofrecidos ou postos a disposición na páxina web desde a que se establece a ligazón.
 • O responsable non se responsabiliza de ningún xeito nin garante a calidade, exactitude, fiabilidade, corrección ou moralidade de contidos ou servizos que o establecemento da ligazón poida ofrecer.
 • Os USUARIOS asumen baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que puidesen derivarse do acceso á páxina web da ligazón.
 • A páxina web na que se estableza a ligazón non poderá conter ningunha marca, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes a o sitio web clubcandepalleiro.com excepto aqueles signos que formen parte da mesma ligazón.
 • A páxina web na que se estableza a ligazón non conterá informacións con contidos ilícitos, contrarios á moral e aos bos costumes xeralmente aceptadas, así como tampouco conterá contidos contrarios a calquera dereitos de terceiros.

Non se permiten técnicas de creación de frames ou ligazóns automatizadas que cren contido non autorizado polo responsable na web, nin contidos con orixe fraudulenta.

DEREITO DE EXCLUSIÓN

 clubcandepalleiro.com resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso ao wordpress, sen necesidade de aviso previo/previo aviso, a instancia propia ou dun terceiro, aqueles usuarios que incumpran as presentes condicións xerais de uso.

XENERALIDADES

clubcandepalleiro.com perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida da súa web exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

A relación entre  clubcandepalleiro.com e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tribunais da cidade da Coruña, salvo que a Lei aplicable dispoña outra cousa.

No caso de que calquera Usuario tivese algunha dúbida acerca deste aviso legal ou calquera comentario sobre a web  clubcandepalleiro.com pode dirixirse a candepalleiro@clubcandepalleiro.com

SEDE OFICIAL

SEDE OPERATIVA